Regulamin hackathon

[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”3.24.1″ inner_width_tablet=”50px” inner_max_width_tablet=”100px” inner_max_width_phone=”50px” z_index_tablet=”500″ box_shadow_horizontal_tablet=”0px” box_shadow_vertical_tablet=”0px” box_shadow_blur_tablet=”40px” box_shadow_spread_tablet=”0px”][et_pb_row _builder_version=”3.22.3″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.0.47″][et_pb_text _builder_version=”3.24.1″ z_index_tablet=”500″ text_text_shadow_horizontal_length_tablet=”0px” text_text_shadow_vertical_length_tablet=”0px” text_text_shadow_blur_strength_tablet=”1px” link_text_shadow_horizontal_length_tablet=”0px” link_text_shadow_vertical_length_tablet=”0px” link_text_shadow_blur_strength_tablet=”1px” ul_text_shadow_horizontal_length_tablet=”0px” ul_text_shadow_vertical_length_tablet=”0px” ul_text_shadow_blur_strength_tablet=”1px” ol_text_shadow_horizontal_length_tablet=”0px” ol_text_shadow_vertical_length_tablet=”0px” ol_text_shadow_blur_strength_tablet=”1px” quote_text_shadow_horizontal_length_tablet=”0px” quote_text_shadow_vertical_length_tablet=”0px” quote_text_shadow_blur_strength_tablet=”1px” header_text_shadow_horizontal_length_tablet=”0px” header_text_shadow_vertical_length_tablet=”0px” header_text_shadow_blur_strength_tablet=”1px” header_2_text_shadow_horizontal_length_tablet=”0px” header_2_text_shadow_vertical_length_tablet=”0px” header_2_text_shadow_blur_strength_tablet=”1px” header_3_text_shadow_horizontal_length_tablet=”0px” header_3_text_shadow_vertical_length_tablet=”0px” header_3_text_shadow_blur_strength_tablet=”1px” header_4_text_shadow_horizontal_length_tablet=”0px” header_4_text_shadow_vertical_length_tablet=”0px” header_4_text_shadow_blur_strength_tablet=”1px” header_5_text_shadow_horizontal_length_tablet=”0px” header_5_text_shadow_vertical_length_tablet=”0px” header_5_text_shadow_blur_strength_tablet=”1px” header_6_text_shadow_horizontal_length_tablet=”0px” header_6_text_shadow_vertical_length_tablet=”0px” header_6_text_shadow_blur_strength_tablet=”1px” box_shadow_horizontal_tablet=”0px” box_shadow_vertical_tablet=”0px” box_shadow_blur_tablet=”40px” box_shadow_spread_tablet=”0px”]

 REGULAMIN „HACKATHONU HACKING FOR HUMANITY”

Organizator – Fundacja Girls in Tech

I Wstęp

 1. Regulamin niniejszy, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki, tryb zgłoszenia i zasady, zgodnie z którymi odbywać́ się̨ będzie wydarzenie pod nazwą “Hackathon Hacking For Humanity” (zwany dalej „Hackathon”).
 2. Organizatorem i wykonawcą Hackathonu jest Fundacja Girls in Tech Poland z siedzibą
  w Warszawie, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000757911, NIP: 5252771343, REGON: 381870728 (zwanym dalej “Organizatorem”).
 3. Hackathon odbędzie się̨ w dniach 23-24 listopada 2019 r., w budynku Spark w Warszawie, adres: aleja “Solidarności” 173, 00-877 Warszawa.

II Zasady i warunki udziału

 1. Udział w Hackathonie jest bezpłatny i dobrowolny.
 2. Uczestnicy podczas Hackathonu tworzą prototypy rozwiązań technologicznych według wyzwań ogłoszonych przez Organizatora, zwanych dalej “Projektami”.
 3. Uczestnicy nie mogą tworzyć Projektów sprzecznych z prawem powszechnie obowiązującym, wykorzystujących zakazane przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego treści lub naruszających prawa osób trzecich. Uczestnicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za dokonane przez siebie naruszenie prawa powszechnie obowiązującego, korzystanie z treści zakazanych przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa bądź naruszenie praw osób trzecich. Odpowiedzialność Organizatora w wyżej wymienionym zakresie jest wyłączona.
 4. Prace w trakcie Hackathonu będą prowadzone w zespołach 3 – 6-osobowych.

III. Zasady zgłoszenia

 1. Rekrutacja uczestników potrwa od 10.10.2019 r. do dnia 17.11.2019 roku do godziny 23:59. Organizator może przedłużyć termin rejestracji, o czym poinformuje na stronie https://poland.girlsintech.org/hacking-for-humanity/.
 2. Udział w Hackathonie zgłaszać́ mogą osoby fizyczne – pojedynczo lub w zespołach za pośrednictwem strony internetowej http://tiny.cc/Hacking4Humanity
 3. Uczestnikami Hackathonu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne:
  a) posiadające pełną zdolność do czynności prawnych,
  b) posiadające wiedzę i umiejętności w przedmiotowym zakresie.
 4. W przypadku zgłaszania się osób fizycznych pojedynczo, Organizator zastrzega sobie prawo łączenia ich w zespoły lub dołączania do zgłoszonych zespołów w porozumieniu z członkami zespołów. O dołączeniu uczestnika do danego zespołu Organizator powiadomi uczestnika za pośrednictwem poczty e-mail.
 5. Uczestnicy dołączani są̨ do zespołów na podstawie kwalifikacji określonych w formularzu.
 6. W przypadku zgłaszania się zespołów, wszyscy członkowie zespołu muszą zarejestrować się indywidualnie z podaniem nazwy zgłaszanego zespołu.
 7. Zgłoszenie zawierać́ będzie następujące dane:
  a) imię i nazwisko,
  b) adres e-mail,
  c) numer telefonu,
  d) zgłoszenie pojedynczej osoby (wyrażenie zgody na dołączenie zespołu poprzez zaznaczenie odpowiedniego przycisku wyboru) bądź zespołu (Skład zespołu wprowadzony poprzez podanie Imion i Nazwisk członków zespołu, Nazwy zespołu),
  e) pomysł na projekt,
  f) kompetencje,
  g) miasto,
  h) wykonywany zawód,
  i) doświadczenie zawodowe, które uczestnik zamierza wykorzystać (opis linki do wykonywanych prac),
  j) możliwość dodania konta na Github poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola,
  k) informacja o udziale w inicjatywach typu Hackaton, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola i podaniu liczby,
  l) wybór diety oraz alergii pokarmowych.
 8. Zgłoszenie Uczestników do udziału w Hackathonie następuje poprzez prawidłowe wypełnienie formularza on-line rekrutacyjnego udostępnionego na stronie: https://poland.girlsintech.org/formularz-zgloszeniowy-hackathon oraz zaznaczenie odpowiedniego przycisku wyboru, w którym rejestrująca się̨ osoba oświadcza, że zna Regulamin i akceptuje jego postanowienia.
 9. Wypełnienie i przesłanie formularza rekrutacyjnego wraz z zaznaczeniem odpowiedniego przycisku wyboru, o którym mowa w ust. 8, jest jednoznaczne z akceptacją przez uczestnika niniejszego Regulaminu.
 10. Wysłanie formularza nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się̨ na udział w Hackathonie.
 11. O zakwalifikowaniu uczestnika do udziału w Hackathonie decyduje Organizator.
 12. Decyzja o przyjęciu na Hackathon podejmowana jest na podstawie informacji zawartych
  w zgłoszeniu i ma charakter ostateczny.
 13. Zakwalifikowani Uczestnicy zostaną o tym fakcie poinformowani drogą mailową, nie później niż̇ na 5 dni przed rozpoczęciem Hackathonu, na adres e-mailowy wskazany w formularzu rekrutacyjnym.

IV Przebieg Hackathonu

 1. Hackathon rozpocznie się̨ dnia 23 listopada 2019 r. o godzinie 09.00, a zakończy się̨ dnia 24 listopada 2019 r. około godziny 16.00.
 2. Szczegółowy program Hackathonu zostanie opublikowany na stronie internetowej https://poland.girlsintech.org/hacking-for-humanity/ w terminie do 15 listopada 2019.
 3. Zakwalifikowani Uczestnicy rejestrują̨ swój udział poprzez odznaczenie ich na liście obecności pierwszego dnia Hackathonu w godz. 9.00-10.00.
 4. Uczestnik może pracować podczas Hackathonu tylko w ramach jednego zespołu.
 5. Organizator udostępnia Uczestnikom:
 6. dostęp do baz i zasobów danych poprzez serwis dane.gov.pl przygotowaną przez Organizatora,
 7. dostęp do Internetu za pomocą̨ zabezpieczonej sieci bezprzewodowej Wi-Fi,
 8. zasilanie elektryczne,
 9. projektor multimedialny wraz z komputerem i niezbędnym oprogramowaniem przeznaczone do prezentacji Projektów,
 10. dostęp do informacji organizacyjnych w trakcie trwania Hackatonu,
 11. catering (co najmniej jeden ciepły posiłek dziennie oraz kanapki i napoje).
 12. W pozostałym zakresie Uczestnicy zobowiązani są̨ korzystać́ z własnych zasobów,
  w szczególności oprogramowania i innych niezbędnych narzędzi oraz sprzętu.
 13. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie podczas trwania Hackathonu Projektów przygotowanych przez Uczestników Hackathonu przed rozpoczęciem Hackathonu.
 14. Zgłoszony do oceny Projekt musi bazować́ na pracy własnej Uczestników (nie dopuszcza się̨ korzystania z pomocy zewnętrznej, innej niż̇ zapewniona przez Organizatora) i nie może być́ sprzeczny z prawem powszechnie obowiązującym, zasadami współżycia społecznego oraz nie może naruszać́ praw osób trzecich.

V Konkurs i nagrody

 1. W ramach Hackathonu prowadzony będzie konkurs na stworzenie najlepszych Projektów.
 2. Najlepsze Projekty zostaną nagrodzone według oceny Jury.
 3. Organizator przekaże trzem najlepszym zespołom nagrody:

VI Jury

 1. Organizator powoła Jury, w skład którego wejdą przedstawiciele Organizatora oraz eksperci zewnętrzni. Skład Jury zostanie ogłoszony przez Organizatora za pośrednictwem https://poland.girlsintech.org/hacking-for-humanity
 2. Do zadań́ Jury należy wybór laureatów Hackathonu oraz podjęcie decyzji o podziale nagród
  i ewentualnych wyróżnieniach.
 3. Jury będzie zwracało uwagę w szczególności na:
 4. Kreatywne zastosowanie / Inspirację AI,
 5. Stopień́ zaawansowania rozwiązania;
 6. Korzyści dla mieszkańców miasta stołecznego Warszawy,
 7. Możliwość wdrożenia.
 8. Decyzje Jury mają charakter ostateczny.

VII Wybór laureatów

 1. Po ukończeniu pracy Uczestnicy prezentują̨ Projekt przed Jury.
 2. Uczestnicy prezentują̨ Projekty w kolejności ustalonej na podstawie losowania przeprowadzonego przez Organizatora.
 3. Prezentacja Projektu powinna trwać́ do 5 minut. Prezentacja powinna zawierać́ krótkie odpowiedzi na pytania:
  a) dla kogo jest dane rozwiązanie,
  b) jakie problemy rozwiązuje,
  c) na jaką potrzebę̨ odpowiada,
  d) jakie korzyści dla użytkownika i Organizatora niesie,
  e) jakie technologie zostały wykorzystane.
 4. Każdy Zespół powinien zaprezentować fragment działającego oprogramowania i/lub prototyp w formie makiety funkcjonalnej i/lub projekt graficzny 2-3 podstawowych ekranów.
 5. W przypadku zastrzeżeń́ dotyczących wykonania danego Projektu, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, Komisja zastrzega sobie prawo do weryfikacji sposobu powstania Projektu.
 6. Po zakończeniu prac Jury sporządzi pisemny protokół, w którym wskazani zostaną laureaci Hackatonu. Protokół zostanie podpisany przez wszystkich członków Jury.
 7. Wyniki Hackatonu zostaną ogłoszone podczas prezentacji Projektów w dniu 24 listopada 2019 r., a także opublikowane w dniu 3.12.2019 na stronie wydarzenia.

VIII Prawa autorskie

 1. Uczestnicy gwarantują, że zrealizowane podczas Hackathonu projekty są̨ ich autorstwa lub współautorstwa (w przypadku pracy zespołowej) i nie naruszają̨ jakichkolwiek praw osób trzecich.
 2. Uczestnik udziela Organizatorowi zgody na fotografowanie Projektów oraz wykorzystanie wszelkich fotografii ukazujących Projekty, które zostały stworzone w trakcie trwania Hackathonu dla celów wewnętrznych oraz promocyjnych, w tym na stronach internetowych Organizatora.
 3. Uczestnik jest odpowiedzialny względem Organizatora za wszelkie wady prawne Projektów, a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich, wynikające z naruszenia prawa autorskich i innych praw osób trzecich, w szczególności w zakresie legalności oprogramowania i narzędzi użytych do powstania Projektu. W przypadku skierowania z tego tytułu roszczeń przeciwko Organizatorowi, Uczestnik zobowiązuje się do ich całkowitego zaspokojenia oraz zwolnienia Organizatora od obowiązku świadczenia.

IX Dane osobowe

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora na następujących zasadach:
  a) Administrator będzie przetwarzał następujące dane osobowe: dane osobowe wskazane w części III ust. 7 Regulaminu w zakresie, w jakim zostaną podane przez uczestnika, a także wizerunek uczestnika zgodnie z postanowieniami części XI regulaminu.
  b) Administratorem w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, danych osobowych wskazanych w treści części III ust. 7 niniejszego Regulaminu. udostępnionych przez Uczestników Hackathonu, jest Organizator.
  c) Dane kontaktowe Administratora to: Łukasz Halicki, [email protected].
  d) Dane osobowe będą przetwarzane dla celów organizacji Hackathonu, prezentacji Projektów oraz wydania przyznanych nagród. W zakresie danych, o których mowa w części III ust. 7 pkt i) niniejszego Regulaminu, dane będą przetwarzane w celu umożliwienia uczestnikowi dostępu do Hackatonu poprzez zorganizowanie ułatwień w dostępie i w korzystaniu z obiektu, w którym odbywa się Hackaton. W zakresie wizerunku dane osobowe będą przetwarzane w celach wskazanych w części XI niniejszego Regulaminu.
  e) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych uczestników jest zgoda osoby, której dane dotyczą.
  f) Dane osobowe uczestników będą przekazywane do następujących odbiorców: ____
  g) Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
  h) Dane osobowe będą przechowywane przez okres: 2 lat.
  i) Uczestnik ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, które go dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  j) Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych przed rozpoczęciem Hackatonu wiąże się z brakiem możliwości wzięcia udziału w Hackatonie.
  k) Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

X Odpowiedzialność

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę majątkową lub niemajątkową poniesioną przez Uczestnika w wyniku wzięcia udziału w Hackathonie lub w wyniku i w związku z przyznaniem bądź nie przyznaniem nagrody.
 2. Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku, gdy jego Projekt będzie naruszał prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Każdy Uczestnik zobowiązuje się̨ do wstąpienia do sporu w miejsce Organizatora lub występowania wspólnie z Organizatorem na drodze postępowania sadowego lub ugodowego, w przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniem lub żądaniem skierowanym przeciwko Organizatorowi z tytułu naruszenia jej praw w związku ze zgłoszeniem Projektu
  w ramach Hackathonu.
 4. Uczestnik zobowiązuje się̨ zwrócić́ Organizatorowi wydatki w tym koszty obsługi prawnej poniesione przez Organizatora na skutek roszczenia lub żądania, o którym mowa powyżej, stwierdzonego prawomocnym wyrokiem sadowym, ostateczną decyzją administracyjną lub ugodą pisemną.
 5. Organizator zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Uczestnika o wystąpieniu przez osobę trzecią z opisanym powyżej roszczeniem lub zadaniem skierowanym przeciwko Organizatorowi.
 6. Organizator Hackathonu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odbioru nagrody przez Uczestnika z przyczyn lezących po stronie Uczestnika.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy materialne pozostawione bez opieki podczas trwania Hackathonu.

XI Wizerunek Uczestnika

 1. Uczestnik wraz z rozpoczęciem udziału w Hackathonie wyraża zgodę na zarejestrowanie przez Organizatora jego wizerunku w ramach Hackathonu w formie fotografii oraz materiałów audiowizualnych. Organizatorowi przysługuje nieograniczone w czasie i przestrzeni terytorialnej prawo do wykorzystywania fotografii oraz materiałów audiowizualnych w celu związanym ze statutową działalnością̨ Organizatora, w szczególności poprzez publikację ww. na własnych stronach internetowych, w mediach społecznościowych oraz własnych kanałach informacyjnych.
 2. Dane osobowe w postaci wizerunku będą przetwarzane na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.

XII. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Hackathonu będzie dostępny od momentu rozpoczęcia rekrutacji Uczestników na stronie internetowej https://poland.girlsintech.org/hacking-for-humanity/regulamin
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 3. Zmiany dokonane w Regulaminie wchodzą w życie w momencie opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie internetowej https://poland.girlsintech.org/hacking-for-humanity/regulamin
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie https://poland.girlsintech.org/hacking-for-humanity/regulamin
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przesunięcia terminu Hackathonu.
 6. W przypadku odwołania lub przesunięcia terminu Hackathonu Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody jakie poniosły z tego tytułu osoby, które zgłosiły swój udział w Hackathonie.
 7. Zgłaszając udział w Hackathonie i biorąc w nim udział Uczestnik zobowiązuje się̨ do stosowania Regulaminu, zrzekając się̨ wszelkich roszczeń wobec Organizatora.
 8. Naruszenie przez Uczestników Hackathonu któregokolwiek z postanowień Regulaminu,
  a w szczególności podanie nieprawdziwych danych osobowych, naruszenie przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub ogólnie przyjętych zasad współżycia społecznego w związku z uczestnictwem w Hackathonie upoważnia Organizatora do wykluczenia Uczestnika z Hackathonu wraz z utratą prawa do nagrody.
 9. Organizator nie jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa urządzeń stanowiących własność Uczestników. Uczestnicy biorą pełną odpowiedzialność za swoją własność (w tym sprzęt komputerowy) i sami są̨ zobligowani do jej pilnowania. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki oraz za ewentualne straty.
 10. Organizator nie pokrywa i nie zwraca kosztów udziału w Hackatonie, ani kosztów dojazdu oraz zakwaterowania.
 11. Uczestnik oświadcza, ze nie ma żadnych przeciwskazań zdrowotnych, aby mógł uczestniczyć́ w Hackathonie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tego tytułu.
 12. Uczestnik odpowiada za szkody, jakie wyrządził w obiekcie w trakcie trwania Hackathonu.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]